Algemene voorwaarden

De op deze website genoemde activiteiten worden uitgevoerd door zowel Sandra Sturkenboom Fotografie als De Mari Fotografie onder de naam Studio Tubantia. De facturering geschiedt onder de naam van Sandra Sturkenboom Fotografie dan wel De Mari Fotografie. Specifiek voor de cursussen zijn naast de Algemene voorwaarden van voornoemde fotografen deze Algemene voorwaarden van kracht. 

  

Artikel 1 Definities

1.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Studio Tubantia en opdrachtgever van cursussen en workshops. (hierna te noemen: ’cursus’). 

1.2. Onder 'Studio Tubantia' wordt verstaan zowel Sandra Sturkenboom Fotografie als De Mari Fotografie.

1.2. Onder ‘cursus’ wordt verstaan een, door Studio Tubantia, georganiseerde cursus of workshop of bijeenkomst waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.3. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee studio Tubantia een overeenkomst sluit tot het verzorgen van cursus of workshop.

1.4. Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de cursus of workshop deelneemt. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst cursus

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat;
* de opdrachtgever het inschrijfformulier op de website verzendt naar Studio Tubantia.

* de opdrachtgever een bevestiging via de mail heeft ontvangen.

2.2. De inschrijving is pas definitief na betaling van de factuur.

2.3. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Studio Tubantia en opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.

2.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Studio Tubantia.

2.5. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de Algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 3 Annulering cursus

3.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst geldt er voor de opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen, met in acht name van lid 3.3.

3.2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per mail of per door Studio Tubantia bevestigde e-mail.

3.3. De opdrachtgever kan de cursus tot 21 kalenderdagen voor de eerste cursusdag per e-mail kosteloos annuleren.

3.4. Bij annulering gelijk aan of korter dan 21 kalenderdagen voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totale cursusprijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.5. Bij annulering gelijk aan of korter dan 7 kalenderdagen voor de eerste cursus dag wordt de totale cursusprijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.6. Als de deelnemer na de eerste cursus dag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de cursus deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten. 

3.8. Studio Tubantia heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de cursus te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Studio Tubantia betaalde bedrag.

3.7. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan enkele dagen van de cursus heeft de deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van 2 opvolgende gelijke cursussen, in te halen in een overeenkomstige cursus.

3.9. Studio Tubantia heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een cursus te wijzigen.

 

Artikel 4 Betaling cursus

4.1. Studio Tubantia brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn en uiterlijk voorafgaand aan de start van de cursus. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van Studio Tubantia, waarin anders wordt overeengekomen. 

4.3. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Studio Tubantia.

4.4. Studio Tubantia heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de cursus. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.